Công văn 2677/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng nhà thầu do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2677/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH bê tông Lafrage Việt Nam
Địa chỉ: Km7, xa lộ Hà Nội, Q.Thủ Đức
Mã số thuế: 0300766571
Trả lời văn bản ngày 05/03/2015 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Điểm đ2 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:
“Các khoản thu nhập chịu thuế
...
2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
...
đ.2) Khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động đối với những sản phẩm bảo hiểm có tích lũy về phí bảo hiểm”
Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty mua bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên (bảo hiểm không bắt buộc) thì thuộc khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công chịu thuế TNCN theo quy định.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P. KTr 1;
- Lưu (TTHT, HC).
584 - 2087727 / 2015 QK KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top