Công văn 2581/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2581/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công Ty CP Chứng Khoán Bản Việt
Địa chỉ: Số 02 Hải Triều,Tầng 15 Tháp Tài Chính Bitexco, Quận I, TP.HCM
MST 0305299779
Trả lời văn bản số 91/2016/CV-VCSC ngày 03/03/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT)
+ Tại Khoản 8c Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế:
“Kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
Hoạt động cung cấp thông tin, tổ chức bán đấu giá cổ phần của các tổ chức phát hành, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Sở Giao dịch chứng khoán.”
+ Tại Điều 11 quy định:
“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.
…”
Căn cứ quy định trên,
Trường hợp Công ty có hoạt động cung cấp dịch vụ: tư vấn tái cơ cấu, sáp nhập, hợp nhất, tổ chức lại, mua bán doanh nghiệp; tư vấn quản trị, tư vấn chiến lược doanh nghiệp; tư vấn cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp; tư vấn tổ chức đại hội cổ động không phải hoạt động kinh doanh chứng khoán nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
Trường hợp Công ty có hoạt động cung cấp dịch vụ: tư vấn chào bán, niêm yết chứng khoán; dịch vụ báo giá chứng khoán chưa niêm yết; quản lý sổ cổ đông; đại lý đấu giá; đại lý phân phối, đăng ký, lưu ký và chuyển nhượng chứng khoán nếu các hoạt động này là hoạt động kinh doanh chứng khoán thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp không thuộc hoạt động kinh doanh chứng khoán thì phải chịu thuế GTGT, áp dụng thuế suất 10%. Về việc xác định các dịch vụ này có phải là hoạt động kinh doanh chứng khoán hay không?, đề nghị Công ty có văn bản gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước để được xem xét hướng dẫn theo thẩm quyền.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT3;
- P.PC;
- Lưu (VT, TTHT).
477-11694355/16ATK KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top