Công văn 2373/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2373/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Phúc
Địa chỉ: 7/1 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM
Mã số thuế: 0305085093
Trả lời văn bản số 04/HP.16 ngày 24/02/2016 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):
+ Tại Khoản 4 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
“Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.
Ví dụ 18: Công ty cổ phần P thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng 3/2014, dự án đầu tư đã hoàn thành được 90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng. Do gặp khó khăn về tài chính, Công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư cho Công ty cổ phần X với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng. Công ty cổ phần X nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trên để tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp. Công ty cổ phần P không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty cổ phần X.”
+ Tại Khoản 11 Điều 14 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư này (trừ khoản 2, khoản 3 Điều 5) được khấu trừ toàn bộ.”
+ Tại Điều 15 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.
...”
Căn cứ Công văn số 5210/TCT-CS ngày 08/12/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế GTGT;
Trường hợp Công ty theo trình bày được giao đất để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại - dịch vụ - căn hộ tại khu vực số 50 Phan Văn Khỏe, P.2, Q.6, TP.HCM theo Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 28/03/2013 của Ủy ban nhân dân TP.HCM. Theo Quyết định số 5283/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 thì Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty chuyển nhượng dự án trên cho Công ty TNHH Nova Lucky Palace, nếu dự án trên đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì khi chuyển nhượng dự án Công ty không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Công ty lập hóa đơn GTGT, dòng giá bán là giá chuyển nhượng, dòng thuế suất, số tiền thuế GTGT không ghi, gạch bỏ. Số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư Công ty được kê khai khấu trừ nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Quận 10 “để biết”;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT). KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top