Công văn 2306/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng hoạt động tài chính do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2306/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Ngân hàng TNHH Indovina
Địa chỉ: 97A Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Phú Nhuận
Mã số thuế: 0300733752
Trả lời văn thư số 206/IVB-ACC/2016 ngày 10/03/2016 của Ngân hàng về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:
“Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.
…”
Căn cứ Điểm a Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:
“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.
…”
Căn cứ văn bản số 4945/TCT-CS ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế,
Trường hợp Ngân hàng trong năm tài chính 2015 phát sinh các khoản thu hoạt động tài chính (thu lãi góp vốn mua cổ phần, thu lãi từ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, thu lãi từ đầu tư trái phiếu) thì đối với số thuế GTGT đầu vào dùng chung mà không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế, doanh thu không tính kê khai nộp thuế GTGT (bao gồm doanh thu hoạt động tài chính) so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu hoạt động tài chính.
Cục Thuế TP thông báo Ngân hàng biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr 1;
- Lưu: VT, TTHT.
524-11878983 / 2016 QK KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top