Công văn 18175/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với đầu máy động cơ nổ dùng cho sản xuất nông nghiệp do Cục thuế thành phố Hà N

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 18175/CT-HTr
V/v: giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH MTV cơ khí Trần Hưng Đạo
Địa chỉ: 114 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
MST: 0100100576
Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 22/THĐ ngày 01/03/2016 và công văn bổ sung thông tin tài liệu số 37/THĐ/KTTC ngày 29/03/2016 của Công ty TNHH MTV cơ khí Trần Hưng Đạo về chính sách thuế GTGT đối với đầu máy động cơ nổ dùng cho sản xuất nông nghiệp, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2014/NĐ-CP ngày 12/02/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1b và 1c Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Điều 2 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:
“… 1c. Tàu đánh bắt xa bờ; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: Máy cày, máy bừa….
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các loại máy chuyên dùng khác dùng cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản này.”
- Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính bổ sung khoản 3a vào Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:
“...Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phẳng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máy hái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, điều…), thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắt sữa và các loại máy chuyên dùng khác.”
Căn cứ công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/09/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp quy định:
“1. Các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:
… - Máy nông ngư cơ (đầu máy động cơ nổ) sử dụng trong sản xuất nông nghiệp như: làm động lực cho bơm nước, tưới, tiêu; phun thuốc bảo vệ thực vật;…”
Căn cứ công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 của Bộ Tài chính về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp hướng dẫn:
“2. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố xác nhận các máy, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính, điểm 1 công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 và điểm 1 công văn này theo nguyên tắc: Máy, thiết bị và linh kiện đồng bộ để lắp ráp thành máy móc, thiết bị sử dụng trong nông nghiệp và không thể sử dụng cho mục đích khác là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế”.
Căn cứ các quy định nêu trên Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Trường hợp Công ty TNHH MTV cơ khí Trần Hưng Đạo là đơn vị chuyên sản xuất động cơ máy diesel (động cơ máy nổ) là thiết bị chuyên dùng phục vụ trong sản xuất nông nghiệp thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Đối với các máy móc thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được quy định cụ thể tại tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, điểm 1 công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 và công văn 1677/BTC-TCT của Bộ Tài chính nêu trên thì đề nghị công ty thực hiện theo quy định tại điểm 2 Công văn 1677/BTC-TCT.
Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 3 để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MTV cơ khí Trần Hưng Đạo được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT3;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr (2) KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top