Công văn 1776/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng dịch vụ quản lý văn phòng và thiết bị do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1776/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH CBRE (Việt Nam)
Địa chỉ: Lầu 11, số 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận
Mã số thuế: 0302847667
Trả lời văn bản số GWS/16-001 ngày 19/01/2016 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý văn phòng và thiết bị cho Ngân hàng Deutsche Bank, trong đó có hạng mục mua hộ hàng hóa, dịch vụ với mục đích phục vụ cho quá trình vận hành hàng ngày của văn phòng Deutsche Bank, Công ty sẽ trực tiếp ký hợp đồng và nhận hóa đơn mang tên Công ty từ nhà cung cấp thì khi hàng hóa, dịch vụ được chuyển giao cho Ngân hàng Deutsche Bank, Công ty phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT như cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng (thuế suất GTGT được tính theo thuế suất hàng hóa, dịch vụ cung cấp).
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
- Lưu: VT, TTHT.
248-10903746/2015-ttq
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top