Công văn 1655/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1655/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn, chứng từ. TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2011

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hoá Sài Gòn
Địa chỉ: 30 Phan Thúc Duyệt, P.04 Q.Tân Bình
Mã số thuế : 0305654014
Trả lời văn thư số SCSC11/TAX/CV/030 ngày 09/02/2011 của Công ty về địa chỉ doanh nghiệp khi lập hoá đơn; Cục thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ điểm 1, mục II phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế :
“Người nộp thuế nếu có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi thông tin hoặc trước khi chấm dứt toàn bộ các hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, phải có trách nhiệm thông báo bổ sung với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp thuế theo mẫu số 08-MST.” ;
Căn cứ khoản 2 điều 13 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế Hoạch & Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp:
“ Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất thủ tục kê khai, thông báo với cơ quan thuế, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.”
Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 14 Chương III Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011):
“ Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.”
Căn cứ hướng dẫn trên, trong khoảng thời gian từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp theo qui định đến khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế mới thì doanh nghiệp vẫn sử dụng địa chỉ cũ để lập (nhận) hoá đơn.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT3
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
225-2246/11 dtthanh TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top