Công văn 1652/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1652/CT-TTHT
V/v Gia hạn thuế TNDN năm 2013 TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư Nam Long
Địa chỉ: 6 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301438936
Trả lời văn thư số 31/NL-TCKT ngày 05/03/2013 của Công ty về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2013, Cục thuế TP có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu:
+ Tại Điều 1 quy định:
“1. Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý I và 03 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý II và quý III năm 2013 cho các đối tượng sau:
c) Doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở.”
+ Tại Điều 2 có quy định:
" Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn
..."
1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý I, quý II và quý III năm 2013 của doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I, quý II và quý III năm 2013.
- Căn cứ Khoản 5c Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế:
“Đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý. Doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản.
...."
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày có ngành nghề kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở thì số thuế TNDN tạm tính quý I, II, III/2013 của hoạt động kinh doanh nhà ở bao gồm cả số thuế TNDN tạm tính theo tỷ lệ 1% trên doanh thu theo tiến độ hợp đồng được gia hạn theo quy định nêu trên.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top