Công văn 1628/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1628/CT–TTHT
V/v chính sách thuế TP. Hồ Chí Minh , ngày 10 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: CN Công Ty TNHH Daiwa House
Địa chỉ: Số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận I, TP.Hồ Chí Minh
(L10-14 Wincom Center)
MST 0105865434-001

Trả lời văn bản số 01-01/2015 ngày 19/01/2014 của Chi nhánh về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ,
+ Tại Khoản 1b Điều 16 quy định nguyên tắc lập hóa đơn:
“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.
…”
+ Tại Khoản 1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định lập hóa đơn trong một số trường hợp:
“Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn GTGT. Khi lập hoá đơn, tổ chức, cá nhân phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn. Trên hoá đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.
...”
Căn cứ quy định trên, trường hợp Chi nhánh (là nhà thầu xây dựng) theo trình bày có ký hợp đồng với Công ty B (chủ đầu tư) xây dựng bức tường ngăn cách giữa hai Công ty A và Công ty B (Theo thỏa thuận giữa hai Công ty thì Công ty B sẽ đại diện hai bên đứng ra ký hợp đồng xây dựng, giám sát và thanh toán với nhà thầu) thì khi công trình được nghiệm thu bàn giao Chi nhánh phải xuất hóa đơn thể hiện đầy đủ tên, địa chỉ, mã số thuế của chủ đầu tư đứng tên trên hợp đồng đã ký là Công ty B. Việc Chi nhánh đề nghị xuất hai hóa đơn khác nhau (mỗi hóa đơn phản ánh 50% giá trị công trình) cho Công ty A và Công ty B là không đúng quy định.
Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi Nhận :
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (VT, TTHT).
193-21235/15 ATK KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top