Công văn 1580/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng khi điều chuyển tài sản do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1580/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Công ty CP GLobal Cybersoft (Vietnam)
Địa chỉ : Tòa nhà Helios, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12.
Mã số thuế : 0302095470

Trả lời văn bản số LH/tb/H1212/001 ngày 15/02/2012 của Công ty về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2011, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
- Căn cứ Điều 30 Chương III Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN:
“Trách nhiệm khấu trừ, khai thuế của người sử dụng lao động khi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân:
Người sử dụng lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế phải nộp vào tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động, thực hiện việc khai thuế và nộp số thuế đã khấu trừ vào ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:
1. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, hàng tháng người sử dụng lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế của từng người lao động căn cứ vào thu nhập tính thuế tháng, mức tạm tính giảm trừ gia cảnh và biểu thuế lũy tiến từng phần. Người lao động không phải khai thuế theo tháng.
Hàng tháng, người sử dụng lao động tạm tính giảm trừ gia cảnh theo bản khai đầu năm của đối tượng nộp thuế để tính số thuế phải nộp trong tháng, thực hiện khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai tạm tính giảm trừ gia cảnh này.”
- Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế TNCN;
- Căn cứ Thông tư 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 (có hiệu lực kể từ ngày 19/9/2011);
- Căn cứ Công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012 của Tổng Cục thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2011;
Trường hợp trong năm 2011, anh A làm việc tại Công ty theo Hợp đồng lao động từ tháng 01/2011- 06/2011, Công ty đã tạm khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. Từ tháng 7/2011, Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với anh A và từ tháng 11 - > 12/2011 Công ty ký hợp đồng tư vấn với anh A thì Công ty thực hiện khấu trừ 10% thuế TNCN (nếu anh A là cá nhân không có mã số thuế thì phải khấu trừ 20%) đối với thu nhập từ 1.000.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả. Khi khai quyết toán thuế năm 2011, Công ty chỉ có trách nhiệm khai số thu nhập, số thuế TNCN đã khấu trừ của anh A trên mẫu 05A/BK-TNCN, 05B/BK-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC) và cấp chứng từ khấu trừ thuế để cá nhân này quyết toán thuế trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả thu nhập cá nhân làm việc cuối cùng trong năm.
Hàng tháng, khi chi trả thu nhập cho người lao động Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN của người lao động, thực hiện việc khai thuế và nộp số thuế đã khấu trừ vào ngân sách nhà nước theo qui định. Trường hợp Công ty đã kê khai, nộp thuế cho người lao động không đúng quy định làm tăng giảm số thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước thì Công ty được khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định tại Khoản 5, Điều 9, Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp, căn cứ vào hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh Công ty phải nộp số tiền thuế tăng thêm, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế.
Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận
- Như trên;
- P.KT2;
- Phòng PC;
- Phòng TNCN;
- Lưu: VT, TTHT
35475_35475/12 pthy TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ

Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top