Công văn 1539/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận tải quốc tến do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1539/CT-TTHT
V/v: Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Chi Cục Thuế Quận Tân Bình
Địa chỉ: 450 Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình
Mã số thuế: 0301519977-021

Trả lời văn thư số 990/CCT-TTHT ngày 09/02/2010 của Chi Cục Thuế về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Cục thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ điểm 1 mục IV phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì ngoài các khoản chi không được trừ doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện:
“1) Các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
2) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”
Căn cứ công văn số 3158/TCT-CS ngày 21/08/2008 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về hạch toán khoản tiền bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng kinh tế.
Trường hợp của Công ty Trường Huy theo Chi Cục Thuế trình bày có ký hợp đồng mua hàng và có trả trước tiền đặt cọc nhưng số tiền đặt cọc không được quy định trong hợp đồng thì khoản tiền đặt cọc này không được xem là khoản tiền bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng kinh tế nên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.
Cục Thuế TP thông báo Chi Cục Thuế Tân Bình biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- CCT.Tân Bình
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC). TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top