Bạn có nhầm lẫn Kế toán quản trị và Kế toán chi phí?

CleverCFO

Member
Administrator
Hội viên mới
Kế toán chi phí là nhánh của kế toán nhằm mục đích tạo ra thông tin để kiểm soát hoạt động nhằm tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả của công ty, đó là lý do tại sao nó còn được gọi là kế toán kiểm soát. Ngược lại, kế toán quản trị là loại kế toán hỗ trợ quản lý trong việc lập kế hoạch và ra quyết định, do đó được gọi là kế toán quyết định.

Hai hệ thống kế toán đóng một vai trò quan trọng, vì những người sử dụng là quản lý nội bộ của tổ chức. Trong khi kế toán chi phí có cách tiếp cận định lượng, tức là nó ghi lại dữ liệu liên quan đến tiền, kế toán quản trị tập trung vào cả dữ liệu định lượng và định tính. Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu sự khác biệt giữa kế toán chi phí và kế toán quản trị qua bài viết sau nha.

1628905694273.png


1. Định nghĩa
 • Kế toán chi phí: Việc ghi chép, phân loại và tổng hợp dữ liệu chi phí của một tổ chức được gọi là kế toán chi phí.
 • Kế toán quản trị: Kế toán trong đó cả thông tin tài chính và phi tài chính được cung cấp cho các nhà quản lý được gọi là Kế toán quản trị.
2. Loại thông tin
 • Kế toán chi phí: Định lượng.
 • Kế toán quản trị: Định lượng và Định tính
3. Chủ đề
 • Kế toán chi phí: Xác định giá thành sản xuất.
 • Kế toán quản trị: Cung cấp thông tin cho nhà quản lý để thiết lập mục tiêu và dự báo chiến lược.
4. Phạm vi
 • Kế toán chi phí: Liên quan đến các khía cạnh xác định, phân bổ, phân phối và kế toán chi phí.
 • Kế toán quản trị: Các khía cạnh và ảnh hưởng của chi phí.
5. Quy trình cụ thể
 • Kế toán chi phí: có
 • Kế toán quản trị: không
6. Ghi lại dữ liệu
 • Kế toán chi phí: Ghi lại dữ liệu trong quá khứ và hiện tại
 • Kế toán quản trị: Nó cung cấp dữ liệu cho việc phân tích các dự báo trong tương lai.
7. Lập kế hoạch
 • Kế toán chi phí: Lập kế hoạch ngắn hạn
 • Kế toán quản trị: Lập kế hoạch dài hạn
8. Sự phụ thuộc lẫn nhau
 • Kế toán chi phí: Có thể đứng 1 mình mà không cần kế toán quản trị
 • Kế toán quản trị: Không thể cài đặt nếu không hạch toán chi phí.
Định nghĩa Kế toán Chi phí

Kế toán chi phí là phương pháp thu thập, ghi chép, phân loại và phân tích các thông tin liên quan đến chi phí. Thông tin do nó cung cấp rất hữu ích trong quá trình ra quyết định của các nhà quản lý. Có ba yếu tố chính của chi phí là nguyên vật liệu (trực tiếp và gián tiếp), lao động (trực tiếp và gián tiếp) và chi phí chung (Sản xuất, Văn phòng & Hành chính, Bán & Phân phối…)

Mục đích chính của kế toán chi phí là theo dõi chi phí sản xuất và chi phí cố định của công ty. Thông tin này rất hữu ích trong việc giảm và kiểm soát các chi phí khác nhau. Nó rất giống với kế toán tài chính, nhưng nó không được báo cáo vào cuối năm tài chính.

Định nghĩa Kế toán Quản trị

Kế toán quản trị đề cập đến việc chuẩn bị các thông tin tài chính và phi tài chính để sử dụng cho việc quản lý của công ty. Nó cũng được gọi là kế toán quản lý. Thông tin do nó cung cấp rất hữu ích trong việc hoạch định chính sách và chiến lược, lập ngân sách, kế hoạch dự báo, so sánh và đánh giá kết quả hoạt động của ban quản lý.

Các báo cáo do kế toán quản trị lập được sử dụng bởi quản lý nội bộ (người quản lý và nhân viên) của tổ chức, do đó chúng không được báo cáo vào cuối năm tài chính.

Sự khác biệt chính giữa Kế toán chi phí và Kế toán quản trị
 1. Kế toán liên quan đến việc ghi chép và phân tích dữ liệu chi phí là kế toán chi phí. Kế toán liên quan đến thông tin sản xuất được sử dụng bởi ban lãnh đạo công ty là kế toán quản trị.
 2. Kế toán chi phí chỉ cung cấp thông tin định lượng. Ngược lại, Kế toán quản trị cung cấp cả thông tin định lượng và định tính.
 3. Kế toán chi phí là một phần của Kế toán quản trị vì thông tin được các nhà quản lý sử dụng để đưa ra các quyết định.
 4. Mục tiêu chính của Kế toán chi phí là xác định chi phí sản xuất một sản phẩm, nhưng mục tiêu chính của kế toán quản trị là cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để thiết lập các mục tiêu và hoạt động trong tương lai.
 5. Có các quy tắc và thủ tục cụ thể để chuẩn bị thông tin kế toán chi phí trong khi không có quy tắc và thủ tục cụ thể trong trường hợp thông tin kế toán quản trị.
 6. Phạm vi của Kế toán chi phí được giới hạn trong dữ liệu chi phí tuy nhiên Kế toán quản trị có phạm vi hoạt động rộng hơn như thuế, ngân sách, lập kế hoạch và dự báo, phân tích…
 7. Kế toán chi phí liên quan đến việc xác định, phân bổ của chi phí. Mặt khác, kế toán quản trị có liên quan đến khía cạnh tác động và ảnh hưởng của chi phí.
 8. Kế toán chi phí nhấn mạnh vào việc lập kế hoạch trong phạm vi ngắn hạn, nhưng kế toán quản trị tập trung vào việc lập kế hoạch trong phạm vi dài hạn và ngắn hạn, trong đó nó sử dụng các kỹ thuật cấp cao như cấu trúc xác suất, phân tích độ nhạy…
 9. Mặc dù không thể cài đặt kế toán quản trị nếu không có kế toán chi phí, nhưng kế toán chi phí không có yêu cầu như vậy, có thể cài đặt mà không cần kế toán quản trị.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top