2703/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế, quản lý thuế

Simon

Member
Hội viên được tín nhiệm
BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2703/TCT-CSV/v chính sách thuế, quản lý thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Castrol BP Petco
(đ/c: Tầng 7, Cao ốc Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Hồ Chí Minh).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/15/CBP-KT ngày 06/04/2015 của Công ty TNHH Castrol BP Petco (Công ty) về chính sách thuế, quản lý thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Ngày 30/01/2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 1199/BTC-TCT hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường (bản photo công văn kèm theo).

- Ngày 6/4/2012, Bộ Tài chính tiếp tục có công văn số 4593/BTC-TCT trả lời công văn 03/CBPP-KT ngày 12/03/2012 của Công ty TNHH Castrol BP Petco hướng dẫn về giá tính thuế GTGT và lập hóa đơn đối với lượng xăng dầu đã chịu phí xăng dầu (bản photo công văn kèm theo).

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết và thực hiện theo quy định./.Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Tân
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top