Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

Kaike

Member
Hội viên mới

Nghiệp vụ kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

Như chúng ta biết, bán hàng là quá trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua từ đó doanh nghiệp thu được tiền. Trong doanh nghiệp thương mại, nghiệp vụ kế toán sẽ bao gồm các công việc:

  1. Thống kê, ghi chép đầy đủ thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ bán hàng. Ghi chép quá trình sản xuất hàng hóa, tiêu thụ, tồn kho,… một cách chính xác. Cập nhật kịp thời thông tin về số lượng, chất lượng, chủng loại của hàng hóa trong từng giai đoạn.
  2. Xác định chính xác, kịp thời các khoản mục doanh thu, giảm trừ doanh thu, doanh thu chưa thực hiện, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp,… Theo dõi công nợ của khách hàng và việc xác định kết quả.
  3. Cung cấp thông tin để bộ phận kế toán lập được báo cáo kết quả kinh doanh. Từ đó phân tích được tình hình tiêu thụ và lợi nhuận trong kỳ của doanh nghiệp. Lập các báo cáo liên quan.
Khái niệm kế toán bán hàng là gì? Mời bạn tham khảo thêm bài viết sau đây để nắm thêm chi tiết.

Xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường và các kết quả kinh doanh các hoạt động khác của doanh nghiệp trong thời kỳ nhất định.

  • Kết quả hoạt động kinh doanh thông thường là kết quả từ những hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Đây là hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động tài chính (tiền lãi, tiền bản quyền,…).
  • Kết quả hoạt động khác là kết quả được tính bằng chênh lệch giữa thu nhập thuần khác và chi phí khác.
Xác định kết quả kinh doanh là việc so sánh chi phí đã bỏ ra và thu nhập từ hoạt động kinh doanh trong kỳ. Đối với các doanh nghiệp thương mại thì hoạt động kinh doanh chính là hoạt động bán hàng. Quy trình xác định kết quả kinh doanh sẽ bao gồm các công việc:

  1. Hạch toán kết chuyển doanh thu. Bao gồm doanh thu thuần, doanh thu tài chính và khoản thu nhập khác.
  2. Hạch toán kết chuyển chi phí. Bao gồm các chi phí: giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động tài chính, chí phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp,…
  3. Hạch toán kết chuyển lãi lỗ. Kết chuyển hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Mối quan hệ giữa kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

Kế toán bán hàng là cơ sở để xác đinh được kết quả kinh doanh. Việc tổ chức công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh một cách khoa học, hợp lí và phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho chủ doanh nghiệp. Hai nghiệp vụ có mối quan hệ mật thiết để giám đốc ra quyết định chiến lược cho doanh nghiệp. Vì vậy, kế toán bán hàng là phương tiện để xây dựng kế hoạch mục tiêu cho doanh nghiệp.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top