CV 37175/CTHN-TTHT ngày 30/9/2021 về việc tạm nộp thuế TNDN 3 quý năm 2021

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Ngày 30/09/2021 Cục thuế Hà Nội đã có văn bản chính thức hướng dẫn về việc tạm nộp thuế TNDN 3 quý năm 2021, chi tiết tại Công văn số 37175-CTHN-TTHT như sau:

Căn cứ vào điểm b khoản 6 điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020) quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

“…
Người nộp thuế không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.


Theo quy định trên, từ kỳ tính thuế năm 2021, người nộp thuế phải tạm nộp thuế TNDN 3 quý đầu năm đạt tối thiểu 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.

Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN Quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Chi tiết tại file đính kèm.
 

Đính kèm

  • CV 37175CTHN-TTHT ngày 30.9.2021 vv tạm nộp thuế TNDN 3 quý năm 2021.pdf
    163.2 KB · Lượt xem: 14

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top