Bảo Kim

Nơi ở
Hà Nội

Chữ ký

Nhân sinh là kiếp vô thường
Vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh.:tungkinh:

Người theo dõi

Top