Trắc nghiệm chương 27: lập và trình bày BCTC tổng hợp 1

Đan Thy

Member
Hội viên mới
1. Cuối niên độ kế toán lập BCTC tổng hợp, lãi nội bộ chưa thực hiện cần
phải loại trừ ra khỏi hàng tồn kho là 10. Khi lập BCTC tổng hợp của niên độ
kế toán tiếp theo, hàng tồn kho từ giao dịch nội bộ còn tồn năm trước chưa
bán được ra bên ngoài, kế toán ghi:
Nợ Hàng tồn kho: 10
Có Giá vốn hàng bán: 10
Nợ Lợi nhuận trước thuế điều chỉnh: 10
Có Giá vốn hàng bán: 10
Nợ Lợi nhuận trước thuế điều chỉnh: 10
Có Hàng tồn kho 10

Nợ Giá vốn hàng bán: 10
Có Hàng tồn kho 10

2. Đơn vị cấp trên ghi nhận doanh thu bán hàng khi bán hàng cho đơn vị phụ
thuộc cấp dưới lô hàng giá gốc 80, giá bán 100, đơn vị phụ thuộc đã bán hết
hàng mua nội bộ ra bên ngoài. Cuối kỳ lập BCTC tổng hợp, bút toán loại trừ:
Nợ Doanh thu BH : 100
Có Giá vốn hàng bán: 100
Và : Nợ Giá vốn hàng bán: 20
Có Hàng tồn kho 20
Nợ Doanh thu BH : 100
Có Giá vốn hàng bán: 80
Có Hàng tồn kho 20
Nợ Doanh thu BH : 100
Có Giá vốn hàng bán: 100

Tất cả câu a, b và c đều sai

3. Lập BCTC tổng hợp: Trường hợp năm trước đã loại trừ Lỗ nội bộ chưa
thực hiện trong giá trị HTK là 100, mà ở kỳ kế toán năm nay công ty đã bán
50% số hàng đầu kỳ này ra bên ngoài, vậy kế toán ghi các bút toán điều chỉnh
ở các chỉ tiêu trong đó chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” sẽ …:
giảm 50
giảm 100
tăng 100
tăng 50

4. Đơn vị cấp trên ghi nhận doanh thu bán hàng khi bán hàng cho đơn vị phụ
thuộc cấp dưới lô hàng giá gốc 50, giá bán nội bộ 40, đơn vị phụ thuộc đã
nhận hàng và bán ra ngoài 60% (biết giá bán ra ngoài cao hơn giá gốc). Cuối
kỳ lập BCTC tổng hợp, bút toán loại trừ:
Nợ Doanh thu BH : 40
Có Giá vốn hàng bán: 40
Và : Nợ Hàng tồn kho : 4
Có Giá vốn hàng bán 4
Nợ Doanh thu BH : 40
Nợ Hàng tồn kho: 4
Có Giá vốn hàng bán 44
Cả câu a và b đều đúng
Cả câu a và b đều sai

5. Năm N công ty có lỗ nội bộ chưa thực hiện là 30 trong hàng tồn kho, trong
năm N+1 công ty đã bán hết hàng tồn kho của năm N chuyển sang, khi lập
BCTC tổng hợp, kế tóan ghi:
Nợ Lợi nhuận chờ điều chỉnh: 30
Có Hàng tồn kho: 30
Nợ Lợi nhuận chờ điều chỉnh: 30
Có Giá vốn hàng bán: 30
Nợ Giá vốn hàng bán: 30
Có Lợi nhuận chờ điều chỉnh: 30

Nợ Hàng tồn kho: 30
Có Lợi nhuận chờ điều chỉnh: 30

6. Văn phòng công ty bán cho ĐVTT A1 số hàng có giá gốc 80, giá bán 100.
Sau đó ĐVTT A1 bán hàng này cho ĐVTT A2 hết 50% hàng mua với giá 60. A2
còn tồn kho. Vậy lãi lỗ nội bộ chưa thực hiện khi lập BCTC tổng hợp: (Chính
sách kế tóan ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ khi xuất bán nội bộ)
10
20
30
40

7. Năm N công ty có lãi nội bộ chưa thực hiện là 30 trong hàng tồn kho, trong
năm N+1 công ty đã bán hết hàng tồn kho của năm N chuyển sang, khi lập
BCTC tổng hợp, kế tóan ghi:
Nợ Hàng tồn kho: 30
Có Lợi nhuận chờ điều chỉnh: 30
Nợ Lợi nhuận chờ điều chỉnh: 30
Có Hàng tồn kho: 30
Nợ Lợi nhuận chờ điều chỉnh: 30
Có Giá vốn hàng bán: 30

Nợ Giá vốn hàng bán: 30
Có Lợi nhuận chờ điều chỉnh: 30

8. Đơn vị cấp trên bán hàng cho đơn vị cấp dưới A, giá gốc 80, giá bán 100,
sau đó A đã bán hết ra ngoài với giá bán 130. Vậy các chỉ tiêu nào trên Báo
cáo kết quả hoạt động ảnh hưởng đến việc điều chỉnh để lập BCTC tổng hợp:
Khoản mục “Giá vốn hàng bán” giảm 100
Khoản mục “Doanh thu bán hàng và CCDV” giảm 100
Khoản mục “Doanh thu bán hàng và CCDV” và Khoản mục “Giá vốn hàng bán” đều
giảm 100

Khoản mục “Hàng tồn kho” giảm 80
Tất cả đều hợp lý

9. Đơn vị cấp trên bán hàng cho đơn vị cấp dưới A, giá gốc 100, giá bán 80,
sau đó A đã bán ra ngoài 40%, giá bán 70 và bán cho đơn vị phụ thuộc B
cùng cấp 20% với giá bán 40, số còn lại tồn kho. Biết chính sách kế toán là
ghi nhận doanh thu ngay khi bán nội bộ. Vậy lãi lỗ nội bộ đã thực hiện là:
(12)
(20)
(8)
4

10. Năm N công ty có lãi nội bộ chưa thực hiện là 30 trong hàng tồn kho,
trong năm N+1 công ty không bán được hàng tồn kho của năm N chuyển
sang, khi lập BCTC tổng hợp, kế toán ghi:
Nợ Hàng tồn kho: 30
Có Lợi nhuận chờ điều chỉnh: 30
Nợ Lợi nhuận chờ điều chỉnh: 30
Có Giá vốn hàng bán: 30
Nợ Lợi nhuận chờ điều chỉnh: 30
Có Hàng tồn kho: 30

Nợ Giá vốn hàng bán: 30
Có Lợi nhuận chờ điều chỉnh: 30

11. Lãi lỗ trong kinh doanh giữa văn phòng công ty và các chi nhánh làm căn
cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên căn cứ:
Không được bù trừ, nơi nào phát sinh lãi thì nộp thuế ở địa phương đang hoạt
động.
Được bù trừ nhau, số còn lại lãi sẽ tính thuế, lỗ được trừ vào tính thuế năm sau
Tùy thuộc vào doanh thu ghi trên hóa đơn phát hành thực tế
Vấn đề này chưa quy định rõ.

12. Nếu đơn vị trực thuộc (không có tư cách pháp nhân) được đơn vị cấp
trên giao vốn hoạt động và chỉ được phân cấp phản ánh doanh thu, chi phí –
thì …
đơn vị cấp trên không có lập BCTC tổng hợp
đơn vị cấp trên tổng hợp, điều chỉnh dữ liệu để lập BCTC tổng hợp
đơn vị cấp trên tổng hợp, điều chỉnh dữ liệu để lập BCTC hợp nhất
ý kiến khác với các câu còn lại
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top