Kết quả tìm kiếm

  1. baovebaxa

    tài sản cố định mua về chưa dùng ngay có phải trích khấu hao?

    Ðề: tài sản cố định mua về chưa dùng ngay có phải trích khấu hao? QĐ 48 có tk 642 mà bạn :v
  2. baovebaxa

    Chi công đoàn, BHXH

    Ðề: Chi công đoàn, BHXH Theo mình là: Nợ 3382; Có 1111, 1121,... Nợ 3384; Có 334
Top