Kết quả tìm kiếm

  1. T

    kế toán viên

    "Hoạt động kiểm toán độc lập chỉ là một dịch vụ tức thời, khó phát triển bền vững trong tương lai vì chức năng kiểm tra đã được thực hiện tốt bởi các kế toán viên chuyên nghiệp, đồng thời, với sự phát triển của các phần mềm kế toán, việc tạo lập báo cáo tài chính một cách trung thực hợp lý tự...
Top