Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Trích theo luơng

    Mấy bạn ơi giup mjh nghiep vu này vơi. : Trích tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sx theo tỷ lệ kế hoạch,biết rằng cty có 200 công nhân sx,tiền lương bình quân 1 ngày theo kế hoạch là 60.000₫/người.theo chế độ mỗi năm,ng lao động dc nghỉ 12 ngày.quỹ lương chính của công nhân sx theo kế...
  2. T

    Giúp em! kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

    Mấy bạn ơi giup mjh nghiep vu này vơi. : Trích tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sx theo tỷ lệ kế hoạch,biết rằng cty có 200 công nhân sx,tiền lương bình quân 1 ngày theo kế hoạch là 60.000₫/người.theo chế độ mỗi năm,ng lao động dc nghỉ 12 ngày.quỹ lương chính của công nhân sx theo kế...
Top