Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Trường hợp TSCĐ bị lỗi thời không còn được sử dụng, phải tháo dở nhưng còn khấu hao, không thanh lý và nhượng bán được, kế toán xử lý sao ta???

    Trường hợp TSCĐ bị lỗi thời không còn được sử dụng, phải tháo dở nhưng còn khấu hao, không thanh lý và nhượng bán được, kế toán xử lý sao ta??? Có phải là: 1. Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đầy đủ như thành lập hội đồng, biên bản, ..... 2. Hạch toán Ghi giảm nguyên giá, giảm hao mòn, tăng chi phí...
Top