Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Kế toán phân phối kết quả kinh doanh

    Đề bài: Quyết toán phân phối lợi nhuận kinh doanh năm N được duyệt công nhận tổng số lợi nhuận thực tế năm N là 250.000, thuế TNDN phải nộp là 50.000. Số còn lại chia lãi cho các thành viên góp vốn 80.000, trích lập quỹ đầu tư phát triển 60.000, quỹ khen thưởng phúc lợi 40.000, các quỹ khác...
Top