Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Kiểm toán căn bản

    Help e với. Kiểm toán căn bản Một công ty có lợi nhuận trc thuế =200tr, Dt= 500tr, Tổng TS = 10000tr. Mức trọng yếu tổng thể A= 5%× LNTT. Mức trọng yếu thực hiện B= 50%× A. Sai sót coa thể bỏ quaC= 5% ×A Sau khi kiểm toán phát hiện 1 số sai sót: HtK: 50tr. Phải thu 0,3 tr. Tiền 20tr. Đưa ra...
Top