Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Cần trợ giúp về tình huống trong kiểm toán. Mong mọi người cho ý kiến!

    Giả sử có tình huống sau: Anh X là kiểm toán viên của một công ty kiểm toán Y. Năm 2019 X có mua 5% cổ phiểu của công ty Z. Hiện X vẫn đang nắm giữ số cổ phiếu này và không có ý định bán. Năm 2020 công ty kiểm toán Y ký hợp đồng kiểm toán với công ty Z cho năm tài chính kết thúc vào...
Top