Kết quả tìm kiếm

  1. H

    chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối tài khoản

    em mới vào nghề, cần anh chị giải đáp thắc mắc. năm 2021 công ty lỗ 119tr, trên bảng cân đối tài khoàn thể hiện bên nợ 4211, dầu năm 2022, em định khoản nợ 4211/có4212;119tr. trong năm 2022, lỗ 19tr. trên bảng cân đối tài khoản năm 2022, dư nợ 4211:238tr, bên có 4212:100tr. em dùng phần mềm...
Top