Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Tính ngày tháng của 2 trường Date

    Hi mọi người, Mình muốn tính khấu hao tài sản của 1 sp có 2 cột ngày mua và ngày hiện tại. Muốn tính số tháng/năm đã sử dụng đến thời điểm hiện tại, tính ntn vậy? Thanks
Top