Kết quả tìm kiếm

  1. K

    kế toán xây lắp

    công ty xây lắp có 2 đội thi công,đội 1 và đội 2 công ty giao thaucoong trinhA cho đội 1 va cong trinhB cho đội 2 khi hoàn thành bàn giao.Đoi 2 thừa vật liệu bán.Nếu công ty xây lắp xuất hóa đơn thuế GTGT thì công ty thu tiền định khoản thế nào.Nếu đội 2 bán thu tiền mà công ty xuất hóa đơn thi...
Top