Em tạo bảng có field: mact, mahh, tenhh, tondau, soluongnhap/xuat, don gia, thanhtien, toncuoi.
khi tạo form từ bảng này: em viết code (sau khi cập nhật đơn giá) như sau:
Private Sub DONGIA_LostFocus()
Dim NHAP As Integer
Dim XUAT As Integer

If IsNull(TONDAU) Then
TONDAU = 0
Else
End If
THANHTIEN = SOLUONG * DONGIA
If Left(MACT, 1) = "N" Then
NHAP = SOLUONG
XUAT = 0
Else
NHAP = 0
XUAT = SOLUONG
End If
TONCUOI = TONDAU + NHAP - XUAT
End Sub
xin giúp em viết thêm lệnh để khi nhập thêm record mới thì tồn đầu cập nhật lại là số tồn cuối của hàng hóa đó lần trước.
Em cám ơn rất nhiều.

Các bài viết khác cùng chuyên mục: