kết quả từ 1 tới 6 trên 6
 1. #1
  Tham gia ngày
  Oct 2010
  Bài gởi
  3
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
  Rep Power
  0

 2. # ADS
  DanketoanAds Circuit advertisement
  Tham gia ngày
  Always
  Bài gởi
  Many
   
 3. #2
  Tham gia ngày
  Jan 2009
  Bài gởi
  841
  Cảm ơn
  1,297
  Được cảm ơn 1,408 lần trong 876 bài viết
  Rep Power
  33

  Re: tài sản ngằn hạn khác gồm những j?

  TÀI SẢN NGẮN HẠN  Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.
  Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có thể tồn tại dưới hình thái tiền, hiện vật (vật tư, hàng hoá), dưới dạng đầu tư ngắn hạn và các khoản nợ phải thu.
  Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm: Vốn bằng tiền; Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; Các khoản phải thu; Hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác.
  Thuộc loại tài khoản này còn bao gồm tài khoản chi sự nghiệp.

  HẠCH TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG

  MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU


  1. Kế toán các loại tài sản thuộc tài sản ngắn hạn phải tuân thủ các nguyên tắc đánh giá giá trị quy định cho từng loại tài sản: Vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, các khoản tạm ứng, các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn, hàng tồn kho. . .

  2. Đối với các loại tài sản ngắn hạn thuộc nhóm đầu tư ngắn hạn, các khoản nợ phải thu, hàng tồn kho được đánh giá và phản ánh giá trị trên các tài khoản kế toán theo giá gốc. Cuối niên độ kế toán, nếu giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thấp hơn giá gốc thì được lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, đối với các khoản phải thu đã được phân loại là khoản nợ phải thu khó đòi hoặc có khả năng không thu hồi được thì được lập dự phòng phải thu khó đòi.
  Khoản dự phòng giảm giá, dự phòng phải thu khó đòi không được ghi trực tiếp vào các tài sản ngắn hạn mà phải phản ánh trên một tài khoản riêng (Tài khoản dự phòng) và được ghi chép, xử lý theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.
  Tài khoản dự phòng giảm giá, dự phòng phải thu khó đòi về tài sản ngắn hạn được sử dụng để điều chỉnh giá trị ghi sổ kế toán của tài sản ngắn hạn nhằm xác định được giá trị thuần có thể thực hiện được của các tài sản ngắn hạn trên Bảng Cân đối kế toán.
  Loại tài khoản Tài sản ngắn hạn có 24 tài khoản, chia thành 6 nhóm:
  [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Vốn bằng tiền, có 3 tài khoản:
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Tiền mặt;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Tiền gửi Ngân hàng;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Tiền đang chuyển.
  Nhóm Tài khoản 12 - Đầu tư tài chính ngắn hạn, có 3 tài khoản:
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Đầu tư ngắn hạn khác;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.
  Nhóm Tài khoản 13 - Các khoản phải thu, có 5 tài khoản:
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Phải thu của khách hàng;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Thuế GTGT được khấu trừ;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Phải thu nội bộ;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Phải thu khác;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Dự phòng phải thu khó đòi.
  Nhóm Tài khoản 14 - Ứng trước, có 3 tài khoản:
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Tạm ứng;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Chi phí trả trước ngắn hạn;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn.
  [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Hàng tồn kho, có 9 tài khoản:
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Hàng mua đang đi trên đường;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Nguyên liệu, vật liệu;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Công cụ, dụng cụ;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Thành phẩm;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Hàng hoá;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Hàng gửi đi bán;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Hàng hoá kho bảo thuế;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
  Nhóm Tài khoản 16 - Chi sự nghiệp, có 1 tài khoản:
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Chi sự nghiệp.

  TÀI SẢN DÀI HẠN
  Tài sản dài hạn của doanh nghiệp gồm: Tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư, đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư dài hạn khác và đầu tư XDCB ở doanh nghiệp, chi phí trả trước dài hạn, tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

  HẠCH TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG

  MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU


  1. Trong mọi trường hợp, kế toán TSCĐ phải tôn trọng nguyên tắc đánh giá theo nguyên giá (Giá thực tế hình thành TSCĐ) và giá trị còn lại của TSCĐ.

  2. Kế toán TSCĐ phải phản ánh được 3 chỉ tiêu giá trị của TSCĐ: Nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại của TSCĐ.
  Giá trị còn lại = Nguyên giá - Giá trị đã hao mòn của TSCĐ.

  3. Kế toán phải phân loại TSCĐ theo đúng phương pháp phân loại đã được quy định trong các báo cáo kế toán, thống kê và phục vụ cho công tác quản lý, tổng hợp chỉ tiêu của Nhà nước.

  4. Đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn như: Đầu tư chứng khoán dài hạn, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư kinh doanh bất động sản,. . . kế toán phải phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm theo giá thực tế (đối với các loại chứng khoán, bất động sản,. . . các khoản vốn góp liên doanh). Đồng thời phải mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi từng khoản đầu tư tài chính dài hạn và các khoản chi phí (nếu có), lãi phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính dài hạn.
  [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
  Loại Tài khoản Tài sản dài hạn có 14 tài khoản, chia thành 3 nhóm:
  Nhóm Tài khoản 21 - Tài sản cố định, có 5 tài khoản:
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Tài sản cố định hữu hình;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Tài sản cố định thuê tài chính;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Tài sản cố định vô hình;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Hao mòn tài sản cố định;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Bất động sản đầu tư.
  Nhóm Tài khoản 22 - Đầu tư dài hạn, có 5 tài khoản:
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Đầu tư vào công ty con;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Vốn góp liên doanh;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Đầu tư vào công ty liên kết;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Đầu tư dài hạn khác;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn;
  Nhóm Tài khoản 24 - Các tài sản dài hạn khác, có 4 tài khoản:
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Xây dựng cơ bản dỡ dang;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Chi phí trả trước dài hạn;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
  - [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...] - Ký quỹ, ký cược dài hạn;
  thay đổi nội dung bởi: menhtroi, 05-10-2010 lúc 08:58
  khi iu nhau thì người ta thề sống chết có nhau, khi ghét nhau rồi thì họ lại thề sống chết với nhau.

 4. Có 4 thành viên sau đây cảm ơn menhtroi vì bài viết có ích này:


 5. #3
  Tham gia ngày
  Oct 2010
  Bài gởi
  1
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
  Rep Power
  0

  Re: tài sản ngằn hạn khác gồm những j?

  Sorry cả nhà. Em mới tham gia web danketoan và không biết đặt câu hỏi ở đâu. cả nhà có thể giúp em được ko ạ

 6. #4
  Tham gia ngày
  Sep 2008
  Nơi ở
  Cung trăng
  Bài gởi
  2,080
  Cảm ơn
  2,725
  Được cảm ơn 5,608 lần trong 2,665 bài viết
  Rep Power
  88

  Re: tài sản ngằn hạn khác gồm những j?

  Trích Nguyên văn bởi lamtuong View Post
  Các anh chị, các bạn lam ơn cho em hỏi tài sản ngắn/ dài hạn khác là gồm những j vậy a? cảm ơn mọi người!
  Tài sản ngắn hạn là tên gọi khác của tài sản lưu động, tài sản ngắn hạn gồm:
  - Tiền và tương đương tiền.
  - Đầu tư ngắn hạn.
  - Hàng tồn kho.
  - Tài sản ngắn hạn khác.

  Tài sản dài hạn là các tài sản khác ngoài tài sản ngắn hạn, bao gồm: tài sản cố định, tài sản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác.
  thay đổi nội dung bởi: hangnghiem, 05-10-2010 lúc 10:39
  Mãi đến lúc gặp anh em mới hiểu
  Sóng bạc phơ mà biển vẫn đa tình...


 7. #5
  Tham gia ngày
  Sep 2010
  Bài gởi
  47
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 4 lần trong 4 bài viết
  Rep Power
  0

  Ðề: tài sản ngằn hạn khác gồm những j?

  Ban đăng nhập vào diễn đàn, rùi vào phần chuyên mục sau đó chọn chuyên mục đúng với câu hỏi mà bạn định hỏi sau đó bạn nhấn vào tab "gửi bài mới" ở góc trái bên dưới và viết bt

  ---------- Post added at 10:54 AM ---------- Previous post was at 10:33 AM ----------

  Theo mình nghĩ tài sản ngắn hạn khác và tài sản dài hạn khác bao gồm mục 14 và 24 trên danh muc đã được bạn "menhtroi" liệt kê ở trên

 8. #6
  Tham gia ngày
  Oct 2010
  Bài gởi
  3
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
  Rep Power
  0

  Re: Ðề: tài sản ngằn hạn khác gồm những j?

  em biết TÀI SẢN NGẮN HAN là j, em chi mun biết mục 5. Tài sản ngắn hạn khác trong muc V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC trên bảng cân đối kế toán, bao gồm những j mới đưa vào muc khác đó. Quan trọng là từ KHÁC. Thank moi nguoi nhiều!
  thay đổi nội dung bởi: lamtuong, 06-10-2010 lúc 10:51

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền hạn

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •