Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 27

Ðề tài:
HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

 1. #1
  Tham gia ngày
  Dec 2007
  Bài gởi
  21
  Cảm ơn
  1
  Thanked 12 Times in 1 Post
  Rep Power
  0

  HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

  Vừa rồi em gặp rất nhiều khó khăn để tìm hướng dẫn kê khai theo mẫu 02/KK-TNCN. Em có tý tài liệu bác nào cần tham khảo nhé. Tài liệu chuẩn đó.
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
  (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú)
  Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]
  [01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý……… Năm ...……
  [02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………………………………. .......
  [03] Mã số thuế: -
  [04] Địa chỉ: ……………………………………........ .........................................
  [05] Điện thoại:…………..[06] Fax:..........................[07] Email: .......................
  A. THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
  STT Chỉ tiêu ĐVT Số lượng/Số tiền
  1 Tổng số lao động trong kỳ [08] Người
  2 Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ [09] VNĐ
  3 Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ [10] Người
  4 Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ [11] VNĐ
  5 Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ [12] Người
  6 Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [13] VNĐ
  B. THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN THÙ LAO CỦA CÁ NHÂN KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
  STT Chỉ tiêu ĐVT Số lượng/Số tiền
  1 Tổng số lao động trong kỳ. [14] Người
  a Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 10% [15] Người
  b Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 20% [16] Người
  2 Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ. [17] VNĐ
  a Tổng thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 10% [18] VNĐ
  b Tổng thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 20% [19] VNĐ
  3 Tổng số thuế khấu trừ trong kỳ. [20] VNĐ
  a Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 10%. [21] VNĐ
  b Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 20%. [22] VNĐ
  Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
  ............ , ngày ......tháng ….....năm …....
  NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
  CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
  Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)  HƯỚNG DẪN KHAI TỜ KHAI SỐ 02/KK-TNCN THEO THÁNG
  ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân
  ----------------------------------------

  Phần thông tin chung:
  Chỉ tiêu số [01] - Kỳ tính thuế: Ghi rõ kỳ thực hiện kê khai (tháng, quý, năm).
  Trường hợp Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai thuế và nộp thuế theo quý.
  Việc xác định khai thuế theo tháng hay quý được căn cứ vào số thuế phát sinh của tháng đầu tiên trong năm.
  Chỉ tiêu số [02] - Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bằng chữ in HOA
  Chỉ tiêu [03] - Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập như trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế do cơ quan thuế cấp
  Chỉ tiêu [04] - Địa chỉ: Ghi đúng theo địa chỉ trụ sở nơi đăng ký kinh doanh theo giấy phép kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế. Trong trường hợp địa chỉ trụ sở khác với địa chỉ nhận thông báo thuế thì ghi địa chỉ nhận thông báo thuế.
  Chỉ tiêu [05], [06], [07] Ghi rõ số điện thoại, số fax, địa chỉ email để cơ quan thuế tiện liên hệ khi cần thiết (nếu không có thì bỏ trống).

  Phần A. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân có ký hợp đồng lao động

  Chỉ tiêu [08] Tổng số lao động trong kỳ: là tổng số lao động (số người thực tế được trả lương) mà đơn vị ký hợp đồng lao động, đối với kỳ khai thuế quý là số người thực tế được trả lương trong quý kể cả trường hợp lao động đã thôi việc trong quý đó.
  Chỉ tiêu [09] Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế bao gồm tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả thu nhập đã chi trả cho cá nhân ký hợp đồng lao động
  Chỉ tiêu [10] Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ: là số lao động có thu nhập tính thuế (Thu nhập tính thuế là thu nhập còn lại của cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh, đóng góp bảo hiểm bắt buộc, đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học)
  Đối với kỳ khai thuế quý, số lao động thuộc diện khấu trừ thuế là số người có thu nhập tính thuế trong quý, kể cả trường hợp lao động đã thôi việc trong quý đó.
  Thu nhập tính thuế là thu nhập còn lại của cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh, đóng góp bảo hiểm bắt buộc, đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
  Cơ quan chi trả thu nhập tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập tính thuế theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật thuế thu nhập cá nhân.
  Chỉ tiêu [11] - Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ: là tổng số thu nhập chịu thuế trong kỳ chi trả cho lao động thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập.
  Chỉ tiêu [12] - Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ: là tổng số người phụ thuộc được giảm trừ của lao động thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập theo biểu thuế luỹ tiến từng phần. Đối với kỳ khai thuế quý là số người thực tế được giảm trừ trong quý kể cả trường hợp người phụ thuộc không còn được tính giảm trừ tính đến thời điểm lập tờ khai.
  Chỉ tiêu [13] - Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ: là tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ của lao động có thu nhập tính thuế theo biểu thuế suất luỹ tiến từng phần

  PHẦN B. THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN THÙ LAO CỦA CÁ NHÂN KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

  Chỉ tiêu [14] - Tổng số lao động trong kỳ: là tổng số lao động thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên mà cơ quan chi trả thu nhập không ký hợp đồng lao động trong kỳ.
  Đối với kỳ khai thuế quý, tổng số lao động trong kỳ là số người thực tế được trả tiền công, tiền thù lao mà cơ quan chi trả thu nhập không ký hợp đồng lao động trong quý, bao gồm cả các trường hợp đã kết thúc công việc tính đến thời điểm lập tờ khai.
  Chỉ tiêu [14] = Chỉ tiêu [15] + Chỉ tiêu [16]

  Chỉ tiêu [15] - Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 10%: là tổng số lao động đã có mã số thuế, thực hiện các dịch vụ trong kỳ mà cơ quan chi trả thu nhập không ký hợp đồng lao động, có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên.

  Chỉ tiêu [16] - Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 20%: là tổng số lao động chưa có mã số thuế, thực hiện các dịch vụ trong kỳ mà cơ quan chi trả thu nhập không ký hợp đồng lao động, có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên.

  Chỉ tiêu [17] - Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ: là tổng tiền công, thù lao, chi khác… trả cho các cá nhân thực hiện các dịch vụ mà cơ quan chi trả không ký hợp đồng lao động, có mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên.
  Chỉ tiêu [17] = Chỉ tiêu [18] + Chỉ tiêu [19]

  Chỉ tiêu [18] - Tổng thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 10%: là tổng tiền công, thù lao, chi khác… trả cho các cá nhân đã có mã số thuế thực hiện các dịch vụ mà cơ quan chi trả không ký hợp đồng lao động, có mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên.

  Chỉ tiêu [19] - Tổng số thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 20%: là tổng tiền công, thù lao, chi khác… trả cho các cá nhân chưa có mã số thuế thực hiện các dịch vụ mà cơ quan chi trả không ký hợp đồng lao động, có mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên.
  Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền thù lao đến mức khấu trừ (từ 500.000 đồng/lần trở lên) trong kỳ khai thuế chưa có mã số thuế, cơ quan chi trả đang tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thuế suất 20% nhưng đến thời điểm kê khai, người lao động đã có mã số thuế thì cơ quan chi trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 10% và kê khai vào chỉ tiêu [18].

  Chỉ tiêu [20] - Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ trong kỳ: là số thuế thu nhập đã khấu trừ từ tiền công, tiền thù lao, chi khác… trả cho cá nhân mà cơ quan chi trả không ký hợp đồng lao động trong kỳ.
  Chỉ tiêu [20] = Chỉ tiêu [21] + Chỉ tiêu [22]

  Chỉ tiêu [21] - Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 10%: Chỉ tiêu [21] = [18] x 10%

  Chỉ tiêu [22] - Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 20%: Chỉ tiêu [22] = [19] x 20%

  Các bài viết khác cùng chuyên mục:


 2. Có 12 thành viên sau đây cảm ơn huongnguyenv vì bài viết có ích này:


 3. # ADS
  DanketoanAds Circuit advertisement
  Tham gia ngày
  Always
  Bài gởi
  Many
  Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax CleverCFO Lac Viet

  Dịch vụ đại lý thuế VINATAS: Dịch vụ Đại Lý Thuế | Dịch vụ quyết toán Thuế | Dịch vụ kiểm toán Thuế | Dịch vụ hoàn thuế | Dịch vụ kế toán trọn gói

   
 4. #2
  Tham gia ngày
  Feb 2009
  Bài gởi
  1
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
  Rep Power
  0

  New Ðề: HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

  chào cả nhà
  Mình muồn hỏi cách kê khai thuế TNCN
  Mình làm ở 1 dự án của Thụy Điển thì kê khai thuế TNCN theo mẫu 02 hay 03 hay 04
  Cả nhà ai biết giúp mình nhé

 5. #3
  Tham gia ngày
  Dec 2008
  Bài gởi
  15
  Cảm ơn
  4
  Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
  Rep Power
  0

  Ðề: HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

  Tháng 1-09 mình lỡ khai theo mẫu cũ số 01-TNCN rồi. Mình có phải khai lại và nộp lại không? Bây giờ nộp lại thì có làm sao không nhỉ?

 6. #4
  Tham gia ngày
  Jul 2008
  Nơi ở
  Đà Nẵng, Việt Nam.
  Bài gởi
  136
  Cảm ơn
  4
  Được cảm ơn 90 lần trong 64 bài viết
  Rep Power
  14

  Ðề: HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

  Trích Nguyên văn bởi meocoi1186 View Post
  Tháng 1-09 mình lỡ khai theo mẫu cũ số 01-TNCN rồi. Mình có phải khai lại và nộp lại không? Bây giờ nộp lại thì có làm sao không nhỉ?
  Bạn phải kê khai theo mẫu 02/KK-TNCN và mang bản cũ lên phòng kế toán kê khai thuế xin nhận lại bản đã nộp. Sau đó bạn xuống văn thư xin đổi bản kê khai mới. Họ sẽ không phạt đâu bạn vì trong bản khai cũ đã có đóng ngày nộp lúc trước.

 7. #5
  Tham gia ngày
  Oct 2008
  Bài gởi
  957
  Cảm ơn
  747
  Được cảm ơn 1,047 lần trong 680 bài viết
  Rep Power
  31

  Ðề: HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

  Trích Nguyên văn bởi thai minh View Post
  chào cả nhà
  Mình muồn hỏi cách kê khai thuế TNCN
  Mình làm ở 1 dự án của Thụy Điển thì kê khai thuế TNCN theo mẫu 02 hay 03 hay 04
  Cả nhà ai biết giúp mình nhé
  Bạn kê theo bảng kê 02/KK-TNCN nhé
  "Anh chỉ mang đến cho em toàn đau khổ.Có lẽ vậy mà em mới yêu Anh.Vì niềm vui thì dễ quên,còn đau khổ thì...không bao giờ!"

 8. #6
  Tham gia ngày
  Jun 2008
  Bài gởi
  33
  Cảm ơn
  2
  Được cảm ơn 8 lần trong 2 bài viết
  Rep Power
  0

  Ðề: HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

  Trích Nguyên văn bởi dalatbuon View Post
  Bạn kê theo bảng kê 02/KK-TNCN nhé
  Nếu công ty k có phát sinh nộp thuế TNCN thì ghi những mục nào trong mẫu 02/KK-TNCN vậy bạn? cám ơn nhiều.

 9. #7
  Tham gia ngày
  Jul 2008
  Bài gởi
  4
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
  Rep Power
  0

  Ðề: HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

  tháng trước Cq e nộp tờ khai TNCN, nhung tháng này k phát sinh thu nhập chịu thuế co phải nộp tờ khai k?

 10. #8
  Tham gia ngày
  Oct 2008
  Bài gởi
  957
  Cảm ơn
  747
  Được cảm ơn 1,047 lần trong 680 bài viết
  Rep Power
  31

  Ðề: HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

  Trích Nguyên văn bởi N_nguyen781 View Post
  Nếu công ty k có phát sinh nộp thuế TNCN thì ghi những mục nào trong mẫu 02/KK-TNCN vậy bạn? cám ơn nhiều.
  Trích Nguyên văn bởi duongthinh View Post
  tháng trước Cq e nộp tờ khai TNCN, nhung tháng này k phát sinh thu nhập chịu thuế co phải nộp tờ khai k?
  Nếu không có phát sinh thu nhập chịu thuế bạn vẫn phải làm tờ khai
  "Anh chỉ mang đến cho em toàn đau khổ.Có lẽ vậy mà em mới yêu Anh.Vì niềm vui thì dễ quên,còn đau khổ thì...không bao giờ!"

 11. Các thành viên đã cảm ơn dalatbuon về bài viết hữu ích này :


 12. #9
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài gởi
  75
  Cảm ơn
  2
  Được cảm ơn 17 lần trong 16 bài viết
  Rep Power
  14

  Ðề: HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

  Trích Nguyên văn bởi dalatbuon View Post
  Nếu không có phát sinh thu nhập chịu thuế bạn vẫn phải làm tờ khai
  Mọi người trong cty không phải đóng thuế TNCN nhưng mình vẫn tờ khai đăng ký TNCN. Vậy hàng tháng, quý mình có fải làm tờ khai ko? Mọi người giúp mình nhé

 13. #10
  Tham gia ngày
  Dec 2007
  Bài gởi
  21
  Cảm ơn
  1
  Thanked 12 Times in 1 Post
  Rep Power
  0

  Ðề: HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

  hàng tháng, hoặc hàng quý vẫn làm tờ kê khai bạn nhé

Trang 1/3 123 cuốicuối

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. tập hợp doanh thu và chi phí như thế nào đây?
  By mainhadat24h in forum THẢO LUẬN KHÁC
  Trả lời: 14
  Bài mới gởi: 30-05-2012, 09:07
 2. Hướng dẫn thủ tục đăng ký, cấp mới mã số thuế.
  By duyenha in forum Hướng Dẫn Thủ Tục
  Trả lời: 2
  Bài mới gởi: 18-05-2012, 08:32
 3. Trả lời: 8
  Bài mới gởi: 05-09-2009, 07:24
 4. Trả lời: 8
  Bài mới gởi: 18-07-2009, 11:09

Quyền hạn

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •