Trang 3/3 đầuđầu 123
kết quả từ 21 tới 27 trên 27

Ðề tài:
HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

 1. #1
  Tham gia ngày
  Dec 2007
  Bài gởi
  21
  Cảm ơn
  1
  Thanked 12 Times in 1 Post
  Rep Power
  0

  HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

  Vừa rồi em gặp rất nhiều khó khăn để tìm hướng dẫn kê khai theo mẫu 02/KK-TNCN. Em có tý tài liệu bác nào cần tham khảo nhé. Tài liệu chuẩn đó.
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
  (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú)
  Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]
  [01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý……… Năm ...……
  [02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………………………………. .......
  [03] Mã số thuế: -
  [04] Địa chỉ: ……………………………………........ .........................................
  [05] Điện thoại:…………..[06] Fax:..........................[07] Email: .......................
  A. THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
  STT Chỉ tiêu ĐVT Số lượng/Số tiền
  1 Tổng số lao động trong kỳ [08] Người
  2 Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ [09] VNĐ
  3 Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ [10] Người
  4 Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ [11] VNĐ
  5 Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ [12] Người
  6 Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [13] VNĐ
  B. THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN THÙ LAO CỦA CÁ NHÂN KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
  STT Chỉ tiêu ĐVT Số lượng/Số tiền
  1 Tổng số lao động trong kỳ. [14] Người
  a Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 10% [15] Người
  b Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 20% [16] Người
  2 Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ. [17] VNĐ
  a Tổng thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 10% [18] VNĐ
  b Tổng thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 20% [19] VNĐ
  3 Tổng số thuế khấu trừ trong kỳ. [20] VNĐ
  a Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 10%. [21] VNĐ
  b Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 20%. [22] VNĐ
  Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
  ............ , ngày ......tháng ….....năm …....
  NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
  CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
  Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)  HƯỚNG DẪN KHAI TỜ KHAI SỐ 02/KK-TNCN THEO THÁNG
  ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân
  ----------------------------------------

  Phần thông tin chung:
  Chỉ tiêu số [01] - Kỳ tính thuế: Ghi rõ kỳ thực hiện kê khai (tháng, quý, năm).
  Trường hợp Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai thuế và nộp thuế theo quý.
  Việc xác định khai thuế theo tháng hay quý được căn cứ vào số thuế phát sinh của tháng đầu tiên trong năm.
  Chỉ tiêu số [02] - Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bằng chữ in HOA
  Chỉ tiêu [03] - Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập như trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế do cơ quan thuế cấp
  Chỉ tiêu [04] - Địa chỉ: Ghi đúng theo địa chỉ trụ sở nơi đăng ký kinh doanh theo giấy phép kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế. Trong trường hợp địa chỉ trụ sở khác với địa chỉ nhận thông báo thuế thì ghi địa chỉ nhận thông báo thuế.
  Chỉ tiêu [05], [06], [07] Ghi rõ số điện thoại, số fax, địa chỉ email để cơ quan thuế tiện liên hệ khi cần thiết (nếu không có thì bỏ trống).

  Phần A. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân có ký hợp đồng lao động

  Chỉ tiêu [08] Tổng số lao động trong kỳ: là tổng số lao động (số người thực tế được trả lương) mà đơn vị ký hợp đồng lao động, đối với kỳ khai thuế quý là số người thực tế được trả lương trong quý kể cả trường hợp lao động đã thôi việc trong quý đó.
  Chỉ tiêu [09] Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế bao gồm tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả thu nhập đã chi trả cho cá nhân ký hợp đồng lao động
  Chỉ tiêu [10] Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ: là số lao động có thu nhập tính thuế (Thu nhập tính thuế là thu nhập còn lại của cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh, đóng góp bảo hiểm bắt buộc, đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học)
  Đối với kỳ khai thuế quý, số lao động thuộc diện khấu trừ thuế là số người có thu nhập tính thuế trong quý, kể cả trường hợp lao động đã thôi việc trong quý đó.
  Thu nhập tính thuế là thu nhập còn lại của cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh, đóng góp bảo hiểm bắt buộc, đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
  Cơ quan chi trả thu nhập tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập tính thuế theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật thuế thu nhập cá nhân.
  Chỉ tiêu [11] - Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ: là tổng số thu nhập chịu thuế trong kỳ chi trả cho lao động thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập.
  Chỉ tiêu [12] - Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ: là tổng số người phụ thuộc được giảm trừ của lao động thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập theo biểu thuế luỹ tiến từng phần. Đối với kỳ khai thuế quý là số người thực tế được giảm trừ trong quý kể cả trường hợp người phụ thuộc không còn được tính giảm trừ tính đến thời điểm lập tờ khai.
  Chỉ tiêu [13] - Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ: là tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ của lao động có thu nhập tính thuế theo biểu thuế suất luỹ tiến từng phần

  PHẦN B. THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN THÙ LAO CỦA CÁ NHÂN KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

  Chỉ tiêu [14] - Tổng số lao động trong kỳ: là tổng số lao động thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên mà cơ quan chi trả thu nhập không ký hợp đồng lao động trong kỳ.
  Đối với kỳ khai thuế quý, tổng số lao động trong kỳ là số người thực tế được trả tiền công, tiền thù lao mà cơ quan chi trả thu nhập không ký hợp đồng lao động trong quý, bao gồm cả các trường hợp đã kết thúc công việc tính đến thời điểm lập tờ khai.
  Chỉ tiêu [14] = Chỉ tiêu [15] + Chỉ tiêu [16]

  Chỉ tiêu [15] - Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 10%: là tổng số lao động đã có mã số thuế, thực hiện các dịch vụ trong kỳ mà cơ quan chi trả thu nhập không ký hợp đồng lao động, có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên.

  Chỉ tiêu [16] - Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 20%: là tổng số lao động chưa có mã số thuế, thực hiện các dịch vụ trong kỳ mà cơ quan chi trả thu nhập không ký hợp đồng lao động, có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên.

  Chỉ tiêu [17] - Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ: là tổng tiền công, thù lao, chi khác… trả cho các cá nhân thực hiện các dịch vụ mà cơ quan chi trả không ký hợp đồng lao động, có mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên.
  Chỉ tiêu [17] = Chỉ tiêu [18] + Chỉ tiêu [19]

  Chỉ tiêu [18] - Tổng thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 10%: là tổng tiền công, thù lao, chi khác… trả cho các cá nhân đã có mã số thuế thực hiện các dịch vụ mà cơ quan chi trả không ký hợp đồng lao động, có mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên.

  Chỉ tiêu [19] - Tổng số thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 20%: là tổng tiền công, thù lao, chi khác… trả cho các cá nhân chưa có mã số thuế thực hiện các dịch vụ mà cơ quan chi trả không ký hợp đồng lao động, có mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên.
  Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền thù lao đến mức khấu trừ (từ 500.000 đồng/lần trở lên) trong kỳ khai thuế chưa có mã số thuế, cơ quan chi trả đang tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thuế suất 20% nhưng đến thời điểm kê khai, người lao động đã có mã số thuế thì cơ quan chi trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 10% và kê khai vào chỉ tiêu [18].

  Chỉ tiêu [20] - Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ trong kỳ: là số thuế thu nhập đã khấu trừ từ tiền công, tiền thù lao, chi khác… trả cho cá nhân mà cơ quan chi trả không ký hợp đồng lao động trong kỳ.
  Chỉ tiêu [20] = Chỉ tiêu [21] + Chỉ tiêu [22]

  Chỉ tiêu [21] - Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 10%: Chỉ tiêu [21] = [18] x 10%

  Chỉ tiêu [22] - Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 20%: Chỉ tiêu [22] = [19] x 20%

  Các bài viết khác cùng chuyên mục:


 2. Có 12 thành viên sau đây cảm ơn huongnguyenv vì bài viết có ích này:


 3. # ADS
  DanketoanAds Circuit advertisement
  Tham gia ngày
  Always
  Bài gởi
  Many
  Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax CleverCFO Lac Viet

  Dịch vụ đại lý thuế VINATAS: Dịch vụ Đại Lý Thuế | Dịch vụ quyết toán Thuế | Dịch vụ kiểm toán Thuế | Dịch vụ hoàn thuế | Dịch vụ kế toán trọn gói

   
 4. #21
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Bài gởi
  1
  Cảm ơn
  2
  Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
  Rep Power
  0

  Ðề: HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

  cho mình hỏi muc [9] tổng thu nhập chịu thuế cho cá nhân thuộc diện khấu trừ thuế nghĩa là sao? co phải là mình kê tổng thu nhập của những người có mức thu nhập chịu thuế đúng không hay như thế nào giúp mình nhe!

 5. #22
  Tham gia ngày
  Jan 2010
  Bài gởi
  592
  Cảm ơn
  61
  Được cảm ơn 270 lần trong 232 bài viết
  Rep Power
  17

  Ðề: HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

  Trích Nguyên văn bởi duongthinh View Post
  tháng trước Cq e nộp tờ khai TNCN, nhung tháng này k phát sinh thu nhập chịu thuế co phải nộp tờ khai k?
  Bên chi cục quản lý mình thì ko phải nộp, nếu ko phát sinh thuế TNCN phải nộp thì có nộp họ cũng ko nhận, vì họ nói nhận cho chật tủ ra à?
  [I][COLOR="Red"]Mùa thu đã qua, đã qua
  Mùa đông đã sang, đã sang
  Tình đã ra đi vội vàng...[/
  COLOR

 6. #23
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  1
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
  Rep Power
  0

  Ðề: HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

  các bác cho em hỏi chút nhé!
  Công ty em mới thành lập tháng 6/2010. em lại là lính mới ra trường, nên em thấy làm báo cáo thuế TNCN khó quá
  công ty em có 5nhân viên, đều không kí hợp đồng lao động, mức lương của mỗi người chỉ hơn 2triệu /tháng.
  quý 3 năm 2010 em đã làm báo cáo TNCN nhưng chi cụa thuế bảo chưa phải làm nên em không nộp vì thu nhập của nhân viên thấp quá.
  Các bác cho em hỏi quý 4 và cả năm em phải làm báo cáo thuế TNCN như thế nào ah?
  các nhân viên công ty em đều không phải nộp thúe thu nhập cá nhân
  em đang rối quá
  Mong các bác giúp enm với!
  Em cảm ơn các bác nhiều

 7. #24
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Nơi ở
  Hưng Yên
  Bài gởi
  370
  Cảm ơn
  34
  Được cảm ơn 145 lần trong 115 bài viết
  Rep Power
  16

  Ðề: HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

  nhân viên bên bạn có mã số thuế hết chưa, nếu có rồi thì bạn vào phần mềm HTKK thuế 2.5.x để kê khai. Bạn chỉ cần làm tờ khai quyết toán năm hạn nộp cuối cùng là ngày thứ 90 sau năm tài chính. sau đó bạn vào phần quyết toán thuế TNCN, vào tờ khai 05/KK-TNCN, vào khai báo trong phụ lục 05AKK-TNCN. Những ai ko ký HDLD hoặc hợp đồng dưới 3 tháng bạn đưa sang PL05BKK-TNCN. Còn nếu nhân viên cty bạn chưa có mã số thuế thì bạn nên đăng ký cho mọi người đi, bạn vào phần mềm TNCN 2.3 để làm nhé. hơn nữa bạn nên tư vấn cho sếp ký hợp đồng với 5nv đó đi, nếu ko tất cả phải đóng thuế 10% thuế TNCN vì ko có HDLD đó bạn
  Người yêu có thể không có, nhưng chó nhất định phải nuôi một con

 8. Các thành viên đã cảm ơn yenmaidang về bài viết hữu ích này :


 9. #25
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  6
  Cảm ơn
  3
  Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài viết
  Rep Power
  0

  Ðề: HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

  Trích Nguyên văn bởi yenmaidang View Post
  nhân viên bên bạn có mã số thuế hết chưa, nếu có rồi thì bạn vào phần mềm HTKK thuế 2.5.x để kê khai. Bạn chỉ cần làm tờ khai quyết toán năm hạn nộp cuối cùng là ngày thứ 90 sau năm tài chính. sau đó bạn vào phần quyết toán thuế TNCN, vào tờ khai 05/KK-TNCN, vào khai báo trong phụ lục 05AKK-TNCN. Những ai ko ký HDLD hoặc hợp đồng dưới 3 tháng bạn đưa sang PL05BKK-TNCN. Còn nếu nhân viên cty bạn chưa có mã số thuế thì bạn nên đăng ký cho mọi người đi, bạn vào phần mềm TNCN 2.3 để làm nhé. hơn nữa bạn nên tư vấn cho sếp ký hợp đồng với 5nv đó đi, nếu ko tất cả phải đóng thuế 10% thuế TNCN vì ko có HDLD đó bạn
  Mọi người ai biết giúp mình với. Công ty mình thành lập tháng 8/2010 nhân viên dưới 10 người không ai phải đóng thuế TNCN vì thu nhập <4tr. Mình vừa hỏi chi cục thuế thì được biết phải làm quyết toán thuế TNCN năm 2010, mà nhân viên công ty mình chưa ai có mã số thuế cả và cũng không ký hợp đồng lao động luôn, giờ mình phải kê khai như thế nào. Mình rối quá!
  thay đổi nội dung bởi: minhhong1285, 15-02-2011 lúc 10:59

 10. #26
  Tham gia ngày
  Sep 2010
  Nơi ở
  ** H3@v3n L0v3**
  Bài gởi
  228
  Cảm ơn
  866
  Được cảm ơn 679 lần trong 424 bài viết
  Rep Power
  17

  Ðề: HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

  Trích Nguyên văn bởi thuyduongq5b View Post
  Bên chi cục quản lý mình thì ko phải nộp, nếu ko phát sinh thuế TNCN phải nộp thì có nộp họ cũng ko nhận, vì họ nói nhận cho chật tủ ra à?
  Ờ ha, CCT bên mình cũng thế á!
  Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

 11. #27
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Nơi ở
  Hưng Yên
  Bài gởi
  370
  Cảm ơn
  34
  Được cảm ơn 145 lần trong 115 bài viết
  Rep Power
  16

  Ðề: HD kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN

  Trích Nguyên văn bởi thuyduongq5b View Post
  Bên chi cục quản lý mình thì ko phải nộp, nếu ko phát sinh thuế TNCN phải nộp thì có nộp họ cũng ko nhận, vì họ nói nhận cho chật tủ ra à?
  Không phải nộp tờ khai nhưng vẫn phải nộp quyết toán nha bạn.
  Còn công ty thành lập từ tháng 8/2010 thì bạn để nhân viên tự đi quyết toán với chi cục thuế nhé. Vì còn thời gian trước khi họ làm ở công ty bạn họ làm ở những đâu, lương thế nào họ phải tự khai quyết toán. Bạn chỉ cần làm hợp đồng lao động cho họ để họ được hưởng những quyền lợi chính đáng là được rồi. Tờ khai quyết toán thuế TNCN bạn ghi danh sách và đánh dấu vào phần người lao động tự quyết toán thuế TNCN là được rồi. Nhưng ko phát sinh vẫn phải nộp tờ khai quyết toán nhé, chỉ có tờ khai tháng, quý là không phải nộp thôi
  Người yêu có thể không có, nhưng chó nhất định phải nuôi một con

Trang 3/3 đầuđầu 123

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. tập hợp doanh thu và chi phí như thế nào đây?
  By mainhadat24h in forum THẢO LUẬN KHÁC
  Trả lời: 14
  Bài mới gởi: 30-05-2012, 09:07
 2. Hướng dẫn thủ tục đăng ký, cấp mới mã số thuế.
  By duyenha in forum Hướng Dẫn Thủ Tục
  Trả lời: 2
  Bài mới gởi: 18-05-2012, 08:32
 3. Trả lời: 8
  Bài mới gởi: 05-09-2009, 07:24
 4. Trả lời: 8
  Bài mới gởi: 18-07-2009, 11:09

Quyền hạn

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •