Có công ty TNHH tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình vừa tập trung vừa phân tán bao gồm :
- Kế toán trưởng
- Kế toán tổng hợp thực hiện các phần hành kế toán sau :
+ kế toán ngân hàng
+ kế toán thanh toán
+ kế toán thành phẩm hàng hóa
+ kế toán CCDC và TSCĐ
+ Kế toán thuế
+ kế toán kho
- Kế toán bán hàng tại các cửa hàng trực thuộc
Tôi muốn hỏi khi vẽ sơ đồ thể hiện mô hình này tôi phải vẽ như thế nào ?

Các bài viết khác cùng chuyên mục: