Cả nhà đã đọc thông tư 45-BTC chưa? mình vừa mới đọc và thấy có đoạn viết thế này:
"Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:
1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:
a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên"

Thông tư áp dụng từ 10/06/2013 nhưng tháng 7 vừa rồi mình có đăng ký trích khấu hao một máy tính giá 11tr trên thuế nhưng thấy thuế ko nói gì.
Cả nhà cho ý kiến về vđ này với!

Các bài viết khác cùng chuyên mục: