kết quả từ 1 tới 1 trên 1
 1. #1
  Tham gia ngày
  Jun 2006
  Bài gởi
  905
  Cảm ơn
  3,695
  Được cảm ơn 12,059 lần trong 1,112 bài viết
  Rep Power
  145

  Kiện Toàn Tổ Chức Bộ Máy Ngành Thuế đáp ứng Yêu Cầu Của Cơ Chế Quản Lý Mới

  Căn cứ Chiến lược cải cách, hiện đại hoá hệ thống thuế giai đoạn 2005-2010 và Luật Quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã xây dựng Đề án trình Bộ Tài chính và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy Tổng cục Thuế chủ yếu theo mô hình chức năng. Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng đã xây dựng các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của các Ban, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế; quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục Thuế các tỉnh, thành phố, của Chị cục thuế các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Cục thuế; quy định về chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Cục thuế và các Đội thuộc Chi cục thuế. Về cơ bản, các văn bản nêu trên đã được thảo luận trong toàn ngành và hoàn chỉnh để khi có Quyết định của Thủ tướng ban hành sẽ được trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định ban hành.
  Mục tiêu và nguyên tắc kiện toàn Tổ chức bộ máy Tổng cục Thuế
  Về mục tiêu, phải hiện đại hoá bộ máy quản lý thuế cả về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, đủ sức thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình cải cách và hiện đại hoá đã được Bộ Chính trị thông qua, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Thực hiện tốt các quy định của Luật Quản lý thuế đã được Quốc hội ban hành.
  Quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan Tổng cục Thuế (TCT) phải đảm bảo các nguyên tắc: Thứ nhất, phản ảnh đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, có phân công, phân cấp rõ ràng. Bộ máy của TCT vẫn tổ chức theo hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương như hiện nay. Thứ hai, tổ chức bộ máy quản lý thuế thống nhất tại tất cả cơ quan thuế các cấp chủ yếu theo mô hình chức năng, phù hợp với cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp thuế. Mỗi chức năng quản lý thuế như tuyền truyền - hỗ trợ; xử lý tờ khai thuế; quản lý thu nợ và cưỡng chế thuế; kiểm tra, thanh tra thuế có một bộ phận chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ quản lý. Thứ ba, cơ cấu bộ máy cơ quan thuế hợp lý; chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận phải đầy đủ, rõ ràng, không chồng chéo, không bỏ sót. Quy mô của từng bộ phận cơ cấu phải hợp lý, tương xứng với khối lượng công việc được phân công và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn mới. Thứ tư, tổ chức bộ máy TCT phải phù hợp với thực tiễn Việt Nam về quản lý hành chính, kinh tế, ngân sách, về trình độ của người nộp thuế... trong giai đoạn hiện nay và khả năng chuyển đổi trong giai đoạn sắp tới; đáp ứng hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với thế giới và các nước trong khu vực.
  Phân cấp chức năng, nhiệm vụ của từng cấp cơ quan quản lý thuế
  Theomục tiêu, nguyên tắc kiện toàn nói trên, chức năng và nhiệm vụ của từng cấp cơ quan thuế được phân cấp như sau:
  Tổng cục Thuế thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế theo phân cấp của Bộ Tài chính để hướng dẫn thực hiện trong phạm vi cả nước; Nghiên cứu, xây dựng các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế; hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực các quy trình, biện pháp nghiệp vụ, quản lý biên chế, kinh phí, bảo đảm thống nhất trong toàn ngành thuế. TCT cũng thực hiện chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế, trực tiếp tổ chức thanh tra thuế đối với những đối tượng nộp thuế lớn, có phạm vi kinh doanh đa dạng, phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương hoặc quốc tế.
  Cục Thuế: Bên cạnh nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo các Chi cục Thuế thực hiện các chức năng quản lý thuế trên địa bàn, còn trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn và vừa, có phạm vi kinh doanh liên quan đến nhiều quận huyện, tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp thuộc diện phải hoàn thuế GTGT; quản lý những nguồn thu lớn, quan trọng, gồm các sắc thuế: GTGT, TTĐB, TNDN, TNCN theo phương pháp khấu trừ tại nguồn, các khoản phí, lệ phí của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc tỉnh, thành phố quản lý. Thực hiện chức năng thanh tra đối với tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
  Chi cục Thuế: Trực tiếp quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân nộp thuế còn lại, đó là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, các đối tượng nộp thuế TNCN (không qua khấu trừ tại nguồn), các khoản thu lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế nhà đất, các loại phí, lệ phí phát sinh trên đại bàn quận, huyện, thị xã... và các sắc thuế mới sẽ ban hành trong giai đoạn 2008-2010 theo chương trình cải cách của Nhà nước. Chi cục Thuế thực hiện tất cả các chức năng quản lý thuế, trừ nhiệm vụ thanh tra thuế.
  Theo khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ đã được xác định, cơ cấu tổ chức của hệ thống Tổng cục Thuế được kiện toàn theo hướng:
  - Thành lập mới và kiện toàn các bộ phận quản lý thuế theo chức năng gồm: bộ phận truyền truyền, hỗ trợ; bộ phận xử lý kê khai và kế toán thuế; bộ phận quản lý nợ và cưỡng chế thuế; bộ phận thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về thuế để thực hiện quản lý thuế theo chức năng trong toàn bộ hệ thống thuế.
  - Thành lập mới và kiện toàn hệ thống tư vấn pháp chế để giúp thủ trưởng cơ quan thuế các cấp quyết định xử lý hành chính thuế đúng quy định pháp luật thuế, xử lý các tranh chấp, tố tụng về thuế tại toà án;
  - Thành lập bộ phận kiểm tra giám sát nội bộ để giúp thủ trưởng cơ quan thuế các cấp kiểm tra việc chấp hành công vụ của đội ngũ cán bộ thuế.
  - Sáp nhập các bộ phận có chức năng tương tự như nhau vào một bộ phận; lồng ghép các nhiệm vụ quản lý thuế mà khối lượng công việc không nhiều vào một bộ phận cơ cấu để giảm thiểu các các đầu mối quản lý thuế.
  - Giải thể các bộ phận không có chức năng quản lý thuế cụ thể là các bộ phận quản lý thuế đối với: Doanh nghiệp (DN) Nhà nước, DN đầu tư nước ngoài, DN dân doanh.
  - Phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận cơ cấu, khắc phục tình trạng cùng một loại việc nhưng có nhiều bộ phận cùng thực hiện.

  Sơ đồ tổ chức bộ máy hệ thống Tổng cục Thuế kiện toàn lại (kèm theo)

  Để chuẩn bị tốt cho việc sắp xếp, chuyển đổi tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp đúng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, và triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm mới được bổ sung khi Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành, góp phần thực hiện thành công Chiến lược cải cách, hiện đại hoá hệ thống thuế giai đoạn 2005-2010, TCT đã có Công văn số 1279/TCT-TCCB ngày 04/4/2007 yêu cầu các Cục Thuế khẩn trương xây dựng và đăng ký phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị (kể cả cấp Cục và Chi cục). Phương án cơ cấu tổ chức phải căn cứ vào mô hình khung trong Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy TCT đã trình Bộ Tài chính phê duyệt. Đồng thời, cơ quan thuế các địa phương triển khai phương án sắp xếp nhân sự theo tổ chức bộ máy mới, đảm bảo yêu cầu:
  Một là, phương án rà soát, đánh giá, phân loại lại đội ngũ cán bộ theo cơ cấu tổ chức mới phải được thảo luận, thống nhất trong tập thể lãnh đạo Cục, cấp uỷ và một số tổ chức quần chúng như công đoàn, đoàn thanh niên, cựu chiến binh... bảo đảm công khai, dân chủ và thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục điều động luân phiên, luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới, cho nghỉ trước tuổi... và chuẩn bị phương án xử lý cán bộ dôi dư (nếu có) theo quy định về tinh giản biên chế của Chính phủ.
  Hai là, phải nắm được yêu cầu của từng loại công việc như: tuyên truyền và cung cấp dịch vụ hỗ trợ, thanh tra, kiểm tra thuế, ứng dụng công nghệ tin học... để bố trí, sắp xếp công việc cho cán bộ đúng người, đúng việc, phát huy đến mức cao nhất năng lực, sở trường, trình độ của từng CBCC thuế.
  Ba là, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCC để mọi người thông suốt về nhận thức về việc thực hiện cải cách, hiện đại hoá ngành, đảm bảo đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, ngăn ngừa những xu hướng cá nhân, cục bộ, đồng thời tránh tư tưởng trù dập, chủ quan của cán bộ lãnh đạo đối với cán bộ dưới quyền.
  Bốn là, kết hợp sắp xếp lại cơ cấu tổ chức với việc bố trí luân phiên, luân chuyển công việc một cách hợp lý để bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, nhất là năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của cán bộ lãnh đạo cơ quan thuế các cấp; Theo đó, chú ý các cán bộ trong diện bồi dưỡng qui hoạch, cán bộ nữ, cán bộ dám nghĩ dám làm, có tư duy sáng tạo, có trách nhiệm và hiệu quả cao trong công việc... để thử thách, rèn luyện.
  Năm là, đối với những cán bộ lãnh đạo thuộc diện phải sắp xếp lại mà dự kiến sẽ nghỉ hưu trong năm 2007- 2008; hoặc trường hợp cán bộ lãnh đạo thuộc diện phải sắp xếp tuy chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhưng do năng lực chuyên môn, nghiệp vụ hoặc phẩm chất đạo đức yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu công tác thì không bố trí lãnh đạo các tổ chức mới.
  Sáu là ưu tiên bố trí đủ những cán bộ có năng lực, phẩm chất vào các khâu công việc trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế như: bộ phận thanh tra thuế, kiểm tra thuế, cung cấp dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế, quản lý thu nợ… và các công việc trọng tâm trong quản lý thuế. Chú ý các địa bàn trọng điểm có số thu lớn, quản lý thuế phức tạp. Những cán bộ có trình độ thấp, năng lực chuyên môn yếu hoặc hạn chế về phẩm chất đạo đức, đã có dấu hiệu, hiện tượng tiêu cực hoặc vi phạm kỷ luật thì không bố trí vào lĩnh vực các công việc tiếp xúc với người nộp thuế, hoặc những công việc dễ phát sinh tiêu cực.
  Có thể nói, với sự nỗ lực đổi mới, thực hiện cải cách hiện đại hoá hệ thống thuế đã được thể hiện qua kết quả thí điểm chuyển đổi TCBM theo mô hình chức năng tại 50 Cục thế trong thời gian vừa qua, hệ thống tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp đã sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế từ ngày 01/7/2007./.

  Các bài viết khác cùng chuyên mục:

  thay đổi nội dung bởi: cayman, 03-12-2007 lúc 03:04 Lý do: Automerged Doublepost
  Hạnh phúc

  Có việc gì đó để làm
  Có ai đó để yêu
  Có điều gì đó để hy vọng

 2. Có 2 thành viên sau đây cảm ơn cayman vì bài viết có ích này:


 3. # ADS
  DanketoanAds Circuit advertisement
  Tham gia ngày
  Always
  Bài gởi
  Many
   

Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền hạn

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •