Năm 2009 tiền thuê nhà thay vì hạch toán vào chi phí trả trước ngắn hạn (142) nhưng em lại hạch toán vào chi phí dài hạn (242) trên BCTC, sang 2010 em phải điều chỉnh thế nào.Mong nhận đuợc sự hướng dẫn
của các anh chị.
cám ơn!

Các bài viết khác cùng chuyên mục: