Theo Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nghị định 206/2004/NĐ-CP về quản lý lao động tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước.
muc5 tiết c quy chế trả lương: công ty dược trích lập du phòng để bổ sung quỹ tiền lương cho năm sau. Cách trích lập và hạch toán như thế nào?

Các bài viết khác cùng chuyên mục: