Em không biết làm thế nào nữa
Nếu nói khác thì nghĩ chỉ khác 1 chỗ là
Đầu tư tài chính dài hạn có thể thay đổi lẫn nhau ví dụ mình có thể chuyển từ đầu tư công ty con sang đầu tư liên kết , hay ngược lại . Nói chung là có thể chuyển đổi khoản đầu tư lẫn nhau

Vậy còn cái nào khác nữa không anh chị ?

Giúp em với

Các bài viết khác cùng chuyên mục: